➔ jonger dan 18 jaar?

Kennismaken

Vrijblijvend kennismaken?

Kom gerust eens langs of neem eerst contact op met een wedstrijdleider:

➔ Steven Braun (maandagavond) 06 1437 8365

➔ Marco Beerdsen (woensdagavond) 06 1110 6750

 

Let op: de competities op de maandag- en woensdagavond staan geheel los van elkaar!

 

Lid worden

Lid worden

U kunt zich als volgt aanmelden:


Persoonsgegevens

Door het lidmaatschap van onze vereniging bent u automatisch lid van de OSBO en KNSB. Deze bonden geven de gegevens van de leden door aan NOC*NSF ten behoeve van het verkrijgen van subsidie. Het gaat hierbij uitsluitend om de volgende gegevens die alleen voor statistische analyses ten behoeve van de sportbonden gebruikt mogen worden: postcode, geboortedatum, geslacht, begindatum van het lidmaatschap van de sportbond, tak van sport.

NOC*NSF verwerkt deze persoons­gegevens van de betrokkenen van de bond voor:

  • het jaarlijks per sportbond vaststellen van het exacte aantal leden om aldus het door de sportbonden in de algemene vergadering van NOC*NSF uit te brengen aantal stemmen te kunnen bepalen;
  • het op basis van statistische gegevens onderbouwen en evalueren van het beleid en de strategie op het gebied van sportdeelname­vraagstukken.

Let op: nieuwe en bestaande leden worden geacht op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de privacyverklaring van Schaakstad Apeldoorn.

 

Contributie

Contributie

De kosten van het lidmaatschap zijn € 130,– per jaar. Het lid­maatschaps­jaar loopt van september tot en met augustus. Het lid­maatschap wordt voor een heel schaak­seizoen aangegaan, d.w.z. van 1 september tot en met 31 augustus van het jaar daarop.

Sommige leden zijn tevens lid van een of meer andere schaak­verenigingen. In dat geval is de contributie lager. Hun contributie­bedrag wordt verlaagd met het bedrag dat Schaakstad Apeldoorn aan de OSBO zou moeten afdragen als het betreffende lid hoofdlid van Schaakstad Apeldoorn zou zijn.


Inning

Schaakstad Apeldoorn int de contributie bij voorkeur via automatische incasso. In dat geval wordt de contributie in twee gelijke half­jaarlijkse termijnen (september en april) geïnd. Als u het onverhoopt niet eens bent met de incasso, kunt u deze via uw bank uiterlijk tot acht weken na de incasso laten terugboeken.

Contributie te betalen door storting op rekeningnummer NL05 RABO 0383 3603 58 t.n.v. Penningmeester Schaakstad Apeldoorn. Voor meer informatie, zie het contributiereglement.

 

Vragen?

Vragen over contributie of lidmaatschap?

 

➔ Neem contact op met penningmeester Bert Ekkelboom

 


Beëindiging lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan per e-mail bij de ledenadministrateur of bij de penningmeester. Bij beëindiging van het lidmaatschap vóór het verstrijken van de contributieperiode, wordt geen restitutie verleend van reeds betaalde contributie.